cecangkitan

Standar

Cecangkitan

Cecangkitan punika sinalih tunggil basita paribasa sane sampun ketah ring deasa pakraman. Cecangkitan kruna lingganipun “cangkit” polih pangiring “an” dados “cangkitan” raris kadwipurwayang dados “cecangkitan”. Cecangkitan marupa lengkara sane ngintar artin ipun. Lumrah kanggen ri kala magegonjakan marupa lengkara sane ngintar arti ipun. Lumrah kanggen ri kala magegonjakan ring paguyuban. Ring asapunapine kanggen melog – melog timpal.

Sajeroning pupuh Durma ring ajeng I Sampik keni kecangkit olih Ni Nyonyah antuk tambetnyane utawi belog nyane nampenin janji. Ni Nyonyah majanji dasa dina, sakewanten kaucapang ping tiga. I Babah Sampik nampenin malih tigang dasa dina. Sakadi sane kasinahang sajeroning pupuh Durma ring sor.

 

 

Ne dewasane jalanin beli luas

Elingang sampunang lali

Telung pitu nemnem patpat

Dadua kutus dina melah

Yening kasep beli nampi

Janten anak lian

Elingang sampunang lali

 

Ring sor puniki makudang – kudang lengkara cecangkitan :

1) Dugas gumine trak , tain cicing dendeng goreng jaen.

a) Daging kayun sang mabaos : be dendeng goreng sinah jaen.

b) Penampen sang sane mirengang : katarka utawi kadena tain cicing sane madendeng raris goreng, punika sinah nenten ja jaen.

2) Sawireh tongose ene paek teken pura, padange tusing dadi arit.

a) Kayun sang mabaos: padange sampun janten nenten dados anggen arit.

b) Sane nampenin : katarka padange sane mentik paek utawi tampek pura neneten ja dados arit utawi rereh.

3) Anake kone i maluan, suba bajang enu masi manyonyo.

a) Maarti saking wau lekad kantos bajang maka sami madue nyonyo.

b) Maarti kantos sampun bajang kari ngidih yeh nyonyo teken memene utawi manyonyo teken memene.

4) Anake negen tumbak tusing dadi.

a) Yening anake rikala negen napi-napi raris tumbak, janten nenten dados.

b) Kewanten yening anak makta tumbak tegena punika dados

5) Rumus hitungane makejang sukeh, nanging jalanne makejang tawang.

a) Yening rumus hitungane wiakti tan kauningin, kewanten jalanne (rurunge) sami kauningin.

b) yening jalan hitungane nenten kauningin.

6) Yen tiang nulisne bani, nanging macane suba takutin.

a) Maca tulisane nenten bani.

b) Takut sareng macan.

7) Anake di badung, nyaring daluman cawetne angona.

a) Cawet kaanggen nyaring daluman

b) Nyaring daluman mapangangge cawet.

8) Lamun payu motonan, beli nyelingin

a) Nyelengin = lakar maan celeng

b) Nyelengin = ningalin sambilang nyeleng.

9) Yang nguangun arja, tiang ngaluhin

a) Dadi galuh

b) Ngaluhin + juru aluh (nongos).

Cecangkitan miwah raos ngempelin punika pateh santukan sami sane madue arti kekalih, sane prasida kanggen nguluk – uluk timpal sajeroning mabebaosan utawi magegonjakan.

 

Iklan

One response »

  1. Ping-balik: Pari basa Bali « ngiring mabasa Bali

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s