Daily Archives: Februari 17, 2012

sesonggan miwah conto

Standar

 1.  Sesonggan
  Sesonggan wit saking kruna ” ungguh” sane mateges linggih, genah, tonggos. Kruna ungguh polih pangiring -an dados ungguhan, raris polih pengater sa- dados saungguan utawi songgan, raris kaduipurwayang dados sesongggan. Sesonggan inggih punika palambang kahanan kalih polah jatama sane kaimbangan ring kahanan miwah polah barang utawi buron.

conto sesonggan:

 1. Ngajahin bebek ngelangi.  : kaucapang ring anake sane mapi-mapi ngajahin anak sane sampun wikan utawi duweg.
 2. Taluh apit batu.  : kabaosang anake sane magenah ring genahe sane keweh, singsal bin bdik pacang nemu baya.
 3. Abias pasih.  : nenten keni utawi nenten sida antuk ngawilangin katahipun biase ring pasih.
 4. Blakas mangan di pisaga.  : sakadi anake maduwe painak muani siteng tur anteng, sakewanten ipun magenah ring pisaga.
 5. Bedeg gegantungan, suksemanipun : sakadi anake sane ngambel pakaryan utawi dados pagawe pamrintah, wiakti nenten jenek, yening iwang antuka raris pagawe punika kakisidang wiadin kasuudang
 6. Ngentungan uyah ke pasih. : kaucapang ring anake sane mapi-mapi ngicenin barang utawi artha ring anak sane sampun sugih.
 7. Anyar-anyaran gerang bangkuk : sakadi anake sane ngwangun saluiring wawangunan, ring pangawitne kewanten ipun gati (anteng), wawu asasih kewanten sampun macet (tan kalinguang)
 8. Ada kacang ninggal tungguana : nenten wenten anak alit wiadin sisia, jaga ngutang sesolahan bapa wiadin guru
 9. Ngrebutin balung tan paisi. : ngrebutin barang sane nenten malih maguna.
 10. Buka gowake ngadanin ibane.  : kaucapang ring anake sane sombong, nyapa kadi aku.
 11. Liep-liep lipi gadang : kaucapang ring anake sane ring pangarepane jemet pisan, sakewanten sujatinne ipun anak sane nenten becik.
 12. Be nantangin talenan: sakadi anake sane sampun kaon maprakara, raris ipun nangtangin anake sane menanut, utawi sakadi anake sane sampun janten iwang nangtangin sane patut
 13. Kutal-kutil ikut celeng : kaucapang ring pakaryan sane rasane aluh, sakewanten sujatine nak meweh yen kalaksanayang.
 14. Bangkung kapitikan : sakadi anake sering marikosa anak, ring arep anake akeh, ipun ngliep mapi tan uning, yening rikala suung ipun parikosa nyagrep
 15. Bapane macan panakne samong: upami bapaneipune duweg dados balian, sinah pianakipune taler dueg ngusadanin
 16. Kuluk ngongkong tuara ngutgut.  : kaucapang ring anake sane sida mawicara kemanten , nanging nenten wenten pakaryanne utawi tindakanne.
 17. Ada mas slakane tan pa aji : skadi anake sane polih barang sane anyar, raris barange sane lami tan karunguang
 18. Angkabin barong somi : nakutin timpal (anak) antuk sane aeng-aeng, kewanten sejatin ipun nenten wenten punapa punapi
 19. Awak baduda nagih madanin garuda : sakadi anake sane tiwas wiadin mamacul, mamanah ipun mamadanin (nandingin) anake sane sugih wiadin anake sane mapangkat tegeh
 20. Bikase mabuyung sampi : sakadi anake sane mapi-mapi kasih tur wawuh, kewanten sujatinipun tan pegat ngamahin
Iklan

Pari basa Bali

Standar

Sane kawastanin paribasa inggih punika rerasmen basa pinaka bebaosan utawi, kanggen piranti ri kala ngamedalang daging pikayun, nganggen paimbangan kahanan paripolah jatma ring kahanan paripolah barang utawi buron, mawinan prasida ngawetuang pakayunan seneng, jengah, duka, utawi eling.
Pari basa Bali kewentenyane kepah dados nemblas soroh  paribasa inggih punika:

1.  Bebladbadan
2.  Cecimpedan
3.  Sesonggan

4.   Sesenggakan
5.    Sloka
6.   Sesawangan
7.    Pepindan

8. cecangkriman

9 wewangsalan

10. peparikan

11. raos ngempelin

12. cecangkikan

13. sesimbing

14. tetikesan

15. sesapan

17. sesawen