Category Archives: PARIBASA BALI

sesimbing

Standar

Sesimbing (Sindiran)

Sesimbing punika kruna ( ucapan ) pepiring sane pades suksmanipun, mawinan sang kasimbing jengah wiadin sebet, riantuk ngrasa ring dewek katiben sesimbing. Sesimbing punika sering kaucapang ring arepan sang kesimbing, anggena kruna paimbang sane sada singid artinipun, indik kaanan, rupa kalih laksanan jadma, barang wiadin baburon. Read the rest of this entry

cecangkitan

Standar

Cecangkitan

Cecangkitan punika sinalih tunggil basita paribasa sane sampun ketah ring deasa pakraman. Cecangkitan kruna lingganipun “cangkit” polih pangiring “an” dados “cangkitan” raris kadwipurwayang dados “cecangkitan”. Cecangkitan marupa lengkara sane ngintar artin ipun. Lumrah kanggen ri kala magegonjakan marupa lengkara sane ngintar arti ipun. Lumrah kanggen ri kala magegonjakan ring paguyuban. Ring asapunapine kanggen melog – melog timpal. Read the rest of this entry

SLOKA

Standar

Sloka (Bidal)

Ring Basa Indonesia sloka kabaos bidal. Sloka masaih ring sesonggan, kewanten kantun singid/ilid tegesipun. Binanipun ring sesonggan, sloka puniki ngangge lengkara “Buka slokane, …”.

 

Upami : buka slokane ajum – ajum puuh sangkure masih ipun. Tetuekipun kadi anak sane seneng belog ajum, pamuputne ipun sane pocol wiadin nemu baya. Read the rest of this entry

wewangsalan

Standar

Wewangsalan (Tansil)

Wewangsalan mawit saking kruna wangsul, polih pangiring an lan kadwipurwayang. Wewangsalan tegesipun lelampahan saparipolah kalih kahanan jadma, sakadi masasimbing sane sada pedes suksmanipun. Wangsal tegesipun lampah. Wewangsalan puniki kawangun antuk lengkara kalih palet. Lengkara sane rihinan marupa giing indik daging kayun sang ngucap, kewanten kantun ilid suksmanipun. Lengkara sane pungkuran pinaka daging sujati, sane nerangang suksmanipun tur mawirama kalih mapurwakanti (bersajak). Read the rest of this entry

bladbadan miwah conto

Standar

Bladbadan kruna lingganipun badbad, teges ipun tutur sujati sane sampun kalampahang rihin (mederbe arti sujati miwah arti paribasanipun). Badbad polih seselan el dados bladbad, kadwipurwayang dados bebladbadan, tegesipun kruna bebasan kaanggen pepiring saha madrebe purwakanti. saha seringan mapenganter
ma-.

conto :

 1. makamben di sunduk
  Arti sujati        : sesel
  Arti paribasa   : maselselan
 2. makunyit di alas
  Arti sujati        : temu
  Arti paribasa   : matemu Read the rest of this entry

cecimpedan miwah conto

Standar

Cecimpedan
Cecimpedan inggih punika wantah babaosan kanggen matebag-tebagan.

conto cecimpedan:

 1.  ape ke anak cenik maid cacing? cawisan: jaum misi benang
 2. apa cekuk kajengitin? cawisan : caratan
 3. apake jangkrik ngecik di duur gununge? cawisan: anak macukur
 4. apa anak cenik ngemu getih? cawisan : klepon
 5. apake madaar acepok, wareg sai-sai? cawisan : galeng
 6. apa anak cenik matapel? cawisan : blauk
 7. apake anak satak maka satak matlusuk? cawisan : iga-iga
 8. apa anak satak maka satak maudeng putih? cawisan: bungan ambengan
 9. apa anak cerik maid enceh? cawisan : caratan
 10. apa anak cenik pantigang ngurek gumi? cawisan: gangsing
 11. apake anak bongkok kereng nyuun? cawisan: sendi
 12. apake done amun pedang buahne amun guungane? cawisan: punyan jaka
 13. apake bale gede matampul abesik? cawisan: pajeng
 14. apake cekuk baong, godot basang, pesu gending? cawisan: rebab
 15. apa ane negen nongos ane kategen majalan? cawisan: pancoran
 16. apa ane kajepes idup ane nyepes mati? cawisan: pagehan
 17. apake base alukun ulung seka bidang? cawisan: pusuh biu
 18. apake ngamah uli basang pesu uli tundun? cawisan: panyerutan
 19. apa don ne srining-srining buahne amun gon? cawisan: punyan jempinis
 20. apa don ne amun tutup, buahne amun sirah? cawisan: waluh
 21. apa don ne utusan, buahne aturan? cawisan : punyan ental
 22. apa don ne amun tlapak lima, buahne amun sigi? cawisan: base
 23. apa di cerikne mapusung, di kelihne magambahan? cawisan : padi
 24. apake awakne kulit, matane kulit, kupingne kulit, batisne kulit konyangan kulit? cawisan: wayang kulit

sesonggan miwah conto

Standar

 1.  Sesonggan
  Sesonggan wit saking kruna ” ungguh” sane mateges linggih, genah, tonggos. Kruna ungguh polih pangiring -an dados ungguhan, raris polih pengater sa- dados saungguan utawi songgan, raris kaduipurwayang dados sesongggan. Sesonggan inggih punika palambang kahanan kalih polah jatama sane kaimbangan ring kahanan miwah polah barang utawi buron.

conto sesonggan:

 1. Ngajahin bebek ngelangi.  : kaucapang ring anake sane mapi-mapi ngajahin anak sane sampun wikan utawi duweg.
 2. Taluh apit batu.  : kabaosang anake sane magenah ring genahe sane keweh, singsal bin bdik pacang nemu baya.
 3. Abias pasih.  : nenten keni utawi nenten sida antuk ngawilangin katahipun biase ring pasih.
 4. Blakas mangan di pisaga.  : sakadi anake maduwe painak muani siteng tur anteng, sakewanten ipun magenah ring pisaga.
 5. Bedeg gegantungan, suksemanipun : sakadi anake sane ngambel pakaryan utawi dados pagawe pamrintah, wiakti nenten jenek, yening iwang antuka raris pagawe punika kakisidang wiadin kasuudang
 6. Ngentungan uyah ke pasih. : kaucapang ring anake sane mapi-mapi ngicenin barang utawi artha ring anak sane sampun sugih.
 7. Anyar-anyaran gerang bangkuk : sakadi anake sane ngwangun saluiring wawangunan, ring pangawitne kewanten ipun gati (anteng), wawu asasih kewanten sampun macet (tan kalinguang)
 8. Ada kacang ninggal tungguana : nenten wenten anak alit wiadin sisia, jaga ngutang sesolahan bapa wiadin guru
 9. Ngrebutin balung tan paisi. : ngrebutin barang sane nenten malih maguna.
 10. Buka gowake ngadanin ibane.  : kaucapang ring anake sane sombong, nyapa kadi aku.
 11. Liep-liep lipi gadang : kaucapang ring anake sane ring pangarepane jemet pisan, sakewanten sujatinne ipun anak sane nenten becik.
 12. Be nantangin talenan: sakadi anake sane sampun kaon maprakara, raris ipun nangtangin anake sane menanut, utawi sakadi anake sane sampun janten iwang nangtangin sane patut
 13. Kutal-kutil ikut celeng : kaucapang ring pakaryan sane rasane aluh, sakewanten sujatine nak meweh yen kalaksanayang.
 14. Bangkung kapitikan : sakadi anake sering marikosa anak, ring arep anake akeh, ipun ngliep mapi tan uning, yening rikala suung ipun parikosa nyagrep
 15. Bapane macan panakne samong: upami bapaneipune duweg dados balian, sinah pianakipune taler dueg ngusadanin
 16. Kuluk ngongkong tuara ngutgut.  : kaucapang ring anake sane sida mawicara kemanten , nanging nenten wenten pakaryanne utawi tindakanne.
 17. Ada mas slakane tan pa aji : skadi anake sane polih barang sane anyar, raris barange sane lami tan karunguang
 18. Angkabin barong somi : nakutin timpal (anak) antuk sane aeng-aeng, kewanten sejatin ipun nenten wenten punapa punapi
 19. Awak baduda nagih madanin garuda : sakadi anake sane tiwas wiadin mamacul, mamanah ipun mamadanin (nandingin) anake sane sugih wiadin anake sane mapangkat tegeh
 20. Bikase mabuyung sampi : sakadi anake sane mapi-mapi kasih tur wawuh, kewanten sujatinipun tan pegat ngamahin

Pari basa Bali

Standar

Sane kawastanin paribasa inggih punika rerasmen basa pinaka bebaosan utawi, kanggen piranti ri kala ngamedalang daging pikayun, nganggen paimbangan kahanan paripolah jatma ring kahanan paripolah barang utawi buron, mawinan prasida ngawetuang pakayunan seneng, jengah, duka, utawi eling.
Pari basa Bali kewentenyane kepah dados nemblas soroh  paribasa inggih punika:

1.  Bebladbadan
2.  Cecimpedan
3.  Sesonggan

4.   Sesenggakan
5.    Sloka
6.   Sesawangan
7.    Pepindan

8. cecangkriman

9 wewangsalan

10. peparikan

11. raos ngempelin

12. cecangkikan

13. sesimbing

14. tetikesan

15. sesapan

17. sesawen